Giới Thiệu

Trong thời đại hiện nay thì đã xuất hiện nhiều máy tính bỏ túi như máy tính casio, ứng dụng tính toán trong smartphone, calculator của google và nhiều phần mềm đã được phát triển trước không chỉ duy nhất là MayTinhOnline.Net của tôi.

Máy Tính Online Là Gì

Máy tính Online là một trong những phần mềm được phát triển bởi duy nhất một người, được tạo ra nhằm mục đích sử dụng trong cuộc sống khi gặp những vấn đề tính toán mà cần sử dụng đến máy tính online.

Nền Tảng Phát Triển

Webiste MayTinhOnline.Net của chúng tôi được phát triển bằng ngôn ngữ lập trình javascript và được viết thuần 100% với các tính năng tính toán cơ bản cho đến phứt tạp đều có thể xử lý được.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Bao gồm các phím bấm như 0123456789 + - × ÷ % X² √ ( ) = và phím AC là xoá tất cả, còn phím ← là xoá phần tử vừa thêm vào.

  • Phép Cộng: 2 + 2 = 4
  • Phép Trừ: 7 - 4 = 3
  • Phép Nhân: 2 × 3 = 6
  • Phép Chia: 8 ÷ 2 = 4
  • X% Phần trăm: 5% = 0.05
  • √(X) Căn Bậc: √(4) = 2
  • X² -> Pow(X) Bình Phương: Pow(2) = 4